Ban Giám đốc

 TỔ CHỨC BỘ MÁY

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Hoàng Văn Lương
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02033826402
Điện thoại di động: 0985163999

c thanh

Phó Giám đốc: Đặng Văn Thành

Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 0203.622099
Điện thoại di động: 0912182364