QĐ số 4921/QĐ-BYT của Bộ Y tế ký ngày 09 tháng 8 năm 2018; Quyết định ” Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế ” “

Quyết định 4921 của Bộ Y tế