Biên bản Hội đàm về hợp tác kiểm dịch y tế biên giới ” Hai Nước Bốn Bên ” giữa Sở Y tế ba tỉnh miền Bắc Việt Nam và Hải quan Nam Ninh Trung Quốc tại Quế Lâm ngày 26/6/2019

Biên bản cuộc họp tại Quế Lâm