Chương trình cộng tác giám sát liên hợp xuyên biên giới các sinh vật trung gian truyền bệnh ” Hai Nước – Bốn Bên ” Việt Nam – Trung Quốc năm 2019

Ctrinh cong tac Viet – Trung 2019_1