Thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển HĐLĐ tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh năm 2020

20200521_260_TB_KDYT