62/2020/QH14 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

62-2020-QH14_Luật-sửa-đổi-bổ-sung-một-số-điều-của-Luật-xây-dựng.signed