DỰ THẢO Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

vk13_duthaobaocaodanhgiakinhte18-10(dangbao)_signed