Thư mời quan tâm Gói thầu – Mua sắm trang phục Kiểm dịch Y tế năm 2021 cho CBCNV thuộc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh

20210906 – Thư mời quan tâm Gói thầu – Mua sắm trang phục Kiểm dịch Y tế năm 2021 cho CBCNV thuộc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh