Thư mời quan tâm gói thầu – Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu – Mua sắm môi trường vận chuyển và que lấy mẫu

20210802 – Thư mời quan tâm gói thầu – Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu – Mua sắm môi trường vận chuyển và que lấy mẫu