Thư mời quan tâm mua sắm cây nước nóng lạnh cho Kiểm dịch Y tế Vân Đồn

20210802 Thư mời quan tâm mua sắm cây nước nóng lạnh cho Kiểm dịch Y tế Vân Đồn