DỰ THẢO Báo cáo đánh giá kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025

vk13_duthaobaocaotongketkinhte19-10(dang bao)_signed