DỰ THẢO Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ ĐH XII

vk13_bcxdd19-10(dangbao)_signed