Ban Giám đốc

TỔ CHỨC BỘ MÁY

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Hoàng Văn Lương

Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3826.402
Điện thoại di động: 0985.163.999

Phó Giám đốc: Đặng Văn Thành

Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 0203.3622099
Điện thoại di động: 0912.182.364

Phó Giám đốc: Trần Thanh Thuỷ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0975.816.999