Ban Giám đốc

 TỔ CHỨC BỘ MÁY

BAN GIÁM ĐỐC

a h lương

Giám đốc: Hoàng Văn Lương
Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0333881300
Điện thoại di động: 0915163999

c thanh

Phó Giám đốc: Đặng Văn Thành

Trình độ chuyên môn: Bs CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 0333.622099
Điện thoại di động: 0912182364

c minh

Phó Giám đốc: Mai Ngọc Minh
Trình độ chuyên môn: Bs CKI - Ngoại
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0903247499